ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu sklepu smoothvape.pl

Polityka Ochrony Prywatności

smoothvape.pl, zwany dalej „sklepem internetowym” to sklep internetowy, prowadzony przez firmę SmoothDistribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-668, przy ul. Noakowskiego 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000751472, REGON 381479912, NIP 9512470587, kapitał zakładowy 5000 zł w całości wpłacony, zwaną dalej Sprzedawcą, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym bok@smoothdistribution.pl.

 1. Sprzedawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Sprzedawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu.

 2. Wszyscy internauci korzystający z sklepu internetowego pozostają anonimowi tak długo aż sami nie zdecydują inaczej. Otrzymywane informacje o internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, tj. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP są przez systemy Sprzedawcy wykorzystywane w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerem. Tego typu informacje są bezpieczne dla użytkownika i gwarantują mu anonimowość.

 3. Internauta który zdecyduje się na zakupy w sklepie internetowym staje się klientem Sprzedawcy. Zamawiając produkty klient dokonuje rejestracji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówienia (sprzedaży) - umowy (podstawa prawna:art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej : RODO), wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru. Ponadto dane wykorzystywane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z realizacją umowy , w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna:art. 6 ust.1 lit c RODO).
  Dodatkowo dane mogą służyć w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się w systemach Sprzedawcy spełnia warunki stawiane przez Regulamin i przepisy prawne.

 4. Dodatkowo, Sprzedawca za odrębnymi zgodami Klienta, przesyła:

  1. ankiety mające na celu badanie satysfakcji Klientów z dokonanego zakupu w sklepie internetowym, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej transakcji

  2. newslettera w postaci wiadomości e-mail o promocjach i nowościach w ofercie Sprzedawcy.

 5. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania korespondencji jak w art. 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i realizacji Umowy.

 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy związanej z zakupami w sklepie internetowym jest konieczne.

 7. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę i za zgodą Klientów.

 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line (w tym kartami płatniczymi) zgodnie regulaminem sklepu internetowego są przekazywane Operatorowi Płatności właściwemu dla metody płatności wybranej przez Klienta. Lista Operatorów Płatności, znajduje się w załączniku do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.
  Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności Operatora Płatności następuje: a. w celu obsługi (zrealizowania) płatności za nabyte w sklepie internetowym produkty, b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta, sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 11. Dane osobowe Klientów, wybierających dostawę zakupionych produktów z wykorzystaniem usługi kurierskiej lub pocztowej są przekazywane firmie świadczącej usługi transporowe, kurierskie lub pocztowe właściwej dla wybranej przez Klienta metody dostawy. Lista firm transportowych znajduje się w załączniku do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.
  Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania dostawy oraz kontaktu z Klientem i następuje po skompletowaniu produktu do wysyłki.

 12. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w tym do :

  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO

  2. ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 16 RODO

  3. ich usunięcia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 17 RODO

  4. ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość- w granicach art. 18 RODO

  5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

  6. do przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art.20 RODO

  7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO

 13. Realizacja praw o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi Danych Osobowych na adres: bok@wl-trade.eu.

 14. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 15. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

Lista firm obsługujących płatności oraz usługi pocztowe i transportowe na rzecz Sprzedawcy podczas realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym:

 1. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495

 2. Sendit S.A., ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław, NIP 779-24-28-503

 3. InPost S.A., ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków, NIP 679-30-87-624

 4. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, NIP 522-10-04-200

 5. DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa, NIP 5270022391

 6. DPD Polska Sp.z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP 526-02-04-110