Regulamin sklepu smoothvape.pl

smoothvape.pl, zwany dalej „sklepem internetowym” to sklep internetowy, prowadzony przez firmę SmoothDistribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-668, przy ul. Noakowskiego 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000751472, REGON 381479912, NIP 9512470587, kapitał zakładowy 5000 zł w całości wpłacony, zwaną dalej Sprzedawcą z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym bok@smoothdistribution.pl.

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe Sprzedawcy.

 2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie internetowym ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres sklepu z oświadczeniem woli usunięcia Konta obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe również bez zakładania konta.

 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepie internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone na podstawie wartości i wagi produktów w koszyku. Opłata za transport oraz sposoby dostawy są wyszczególnione w zakładce koszyk.

 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu internetowego, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 10. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar płatnością elektroniczną lub przy odbiorze (pobranie).

  1. płatność elektroniczna – obsługiwana przez PayU S.A. - pozwala na płatność kartą płatniczą, kredytową, szybkim przelewem elektronicznym, BLIKiem lub przelewem tradycyjnym. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  2. płatność elektroniczna – obsługiwana przez mBank S.A. - pozwala na płatność szybkim przelewem elektronicznym, BLIKiem lub przelewem tradycyjnym. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. płatność elektroniczna – obsługiwana przez mBank S.A. i Autopay S.A. - pozwala na płatność kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  4. pobranie (gotówka przy odbiorze) -zapłata następuje w momencie dostarczenia towaru przez kuriera.

 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie internetowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

 13. Gwarancja i rękojmia:

  1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

  2. W przypadku gdy gwarancja producenta przewiduje reklamację u sprzedawcy lub gwarancji udziela sprzedawca produkt należy odesłać na adres magazynu Sprzedawcy podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do serwisu Sprzedawcy, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

  3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

  4. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na karcie produktu w sklepie internetowym.

 14. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sprzedawcy, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13 niniejszego regulaminu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA przez pracownika Biura Obsługi Klienta.

 16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 17. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 18. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 19. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Jeśli zakupu dokonują Państwo jako konsument przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (przykładowo pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. płyta DVD, z której została usunięta specjalna folia zabezpieczająca.

 21. Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 22. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia.

 23. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Sprzedawcy, na swój koszt.

 24. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 25. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach sklepu internetowego. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawca, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu w sklepie internetowym, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 27. Klient przy pierwszym logowaniu w sklepie internetowym licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

 28. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy, chyba że osobne przepisy stanowią inaczej.

 29. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, telefon 22-8276848, 22-8261830 w. 31. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu sklepu smoothvape.pl

Polityka Ochrony Prywatności

ZAŁĄCZNIK nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep SmoothVape.pl

SmoothDistribution Sp. z o.o.

ul. Noakowskiego 26

00-668 Warszawa

bok@smoothdistribution.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) …..............................................................................................................

2) …..............................................................................................................

3) …..............................................................................................................

Numer zamówienia .......................................................................................

Data zawarcia umowy to sprzedaży .................................................,

data odbioru produktów ....................................................................,

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

........-............ ........................................................

Telefon kontaktowy .............................................................

Email kontaktowy.................................................................

Data.....................................................................................

Podpis...................................................................................